Zapytanie ofertowe

Boguszyce dn. 29.11.2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 poz. 2019) pt. „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

 1. Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach

ul. Opolska 17, Boguszyce

46-060 Prószków

Tel. 77/4648578

e-mail: pspboguszyce@wp.pl

strona www.zsp.boguszyce.pl

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości”.

 

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości, zgodnie z wykazem, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie noszące śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz szkolenia. Sprzęt musi posiadać gwarancję co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne – serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w języku polskim, instrukcję obsługi w języku polskim (niekoniecznie papierową).

 

3. Termin wykonania zamówienia i rozliczenie zamówienia

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia i wystawienia prawidłowej faktury:
  do dnia 22 grudnia 2021 r.
 2. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia jest faktycznie zrealizowane zamówienie i protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie miało miejsce po wystawieniu przez wykonawcę faktury z określeniem nabywcy i odbiorcy zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji:
 5. 60% wartości zamówienia brutto do dnia 22.12.2021 r.
 6. 40% wartości zamówienia brutto do dnia 15.08.2022 r.

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim.
 3. Oferta złożona przez wykonawcę powinna zawierać:
 4. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
 6. Wypełniony formularz specyfikacji cenowej (załącznik nr 3).
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Ocena oferty

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej (na podstawie najniższej ceny), spełniającej wymogi programu Laboratoria Przyszłości.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym dostawę oraz podatek VAT.
 3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać.
 4. Przy ofertach z jednakową ceną będą brane pod uwagę inne kryteria: gwarancja, parametry, czas dostawy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać pocztą na adres zamawiającego, przesłać pocztą elektroniczną na adres pspboguszyce@wp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia
3 grudnia 2021 r. do godziny 10.00 na kopercie należy umieścić „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria przyszłości.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej.
 2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do niewybierania żadnej oferty, jeżeli wartość najniższej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zamówionego sprzętu
  i wyposażenia.

 

8. Informacje dodatkowe

Osobą do kontaktu ze strony zamawiającego jest Pani Małgorzata Matczak.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy (do wypełnienia).
 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 3. Formularz specyfikacji cenowej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Leave a comment

Skip to content